کمیته نظارت بر بازار ارز،بررسی عملکرد مصارف ارزی بانک‌های کشوررا تصویب کرد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درچهارمین جلسه کمیته نظارت بر بازار ارز کشور مقرر شد ، حوزه نظارت این بانک گزارش عملکرد مصرف ارزی تمامی بانک‌های کشور را سندرسی کرده و نتایج را برای اتخاذ تصمیمات مناسب به کمیته گزارش کند.
در این جلسه همچنین مصوب شد تا فعالیت غیرمجاز صرافی« سوگند » به علت عدم رعایت نرخ‌های مصوب وایجاد شعبه فاقد مجوز درمحل اصلی و فرودگاه‌بین‌المللی امام خمینی ،متوقف شود.
کمیته نظارت بر بازار ارز کشور پس از بررسی گزارش اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی  بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات مطلوب برای تأمین ارز مسافرتی در فرودگاه بین المللی امام خمینی مقررکرد ، از بانک‌ها، صرافی‌ها و همچنین همکاران حوزه ارزی، حراست و نظارت بانک‌مرکزی تقدیر شود.تعداد بازديدها:   7,904