هشتمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی برگزار شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، هشتمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن در مورخ 22/4/90 با شرکت اعضاء محترم شورا و با دعوت از مدیریت عامل بانک صادرات ایران به منظور بررسی فقهی و شرعی حساب سپرده بر پایه طلا تشکیل گردید.
در این جلسه پس از بحث و بررسی و آسیب شناسی شرعی این حساب مقرر شد :
1-برای اجتناب از شائبه غرری بودن حساب نسبت به اعلام اینکه ریسک این حساب به عهده سپرده گذاران است اقدام شود .
2- مبنای قرارداد این سپرده ها بر اساس عقد بیع باشد .
3- با توجه به موارد فوق نسبت به بازنگری در متن قرارداد سپرده طلا بانک صادرات اقدام شود.تعداد بازديدها:   6,408