برگزاری نهمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،نهمين جلسه شوراي فقهي بانکداري اسلامي بانک مرکزي در مورخ 5/5/1390 در محل دفتر قائم مقام بانک و با حضور اعضاء تشکيل و موارد ذيل پس از بررسي به تصويب رسيد:
- دستورالعمل کارت اعتباري بر مبناي عقد مرابحه تصويب و مقرر گرديد پس از تصويب در کميسيون اعتباري بانک مرکزي جهت اجراء به سيستم بانکي کشور ابلاغ شود.
- شرايط اختصاصي افتتاح حساب سپرده طلا بانک صادرات به شرح ذيل از نظر فقهي تصويب گرديد:
1- بانک، ميزان گرم طلا مندرج در گواهي حساب را با عيار 24 به قيمت جهاني و به قيمتي معادل يک درصد بيش از قيمت جهاني به صورت کلي في الذمه به مشتري مي فروشد. (1 درصد مربوط به هزينه هاي مترتب مي باشد) و بهاي آن تمام پرداخت مي شود.
2- بانک عندالمطالبه طلاي مشتري ‌يا معادل ارزش ريالي آن را بر مبناي نرخ نامه بانک صادرات ايران که مبتني بر نرخ روز جهاني طلا است به وي تحويل داده يا پرداخت مي نمايد.
3- در صورت مطالبه طلا از سوي مشتري، بانک پس از دريافت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده و هزينه هاي مترتب بر آن همانند هزينه هاي گمرکي و مابه التفاوت ارز رسمي و بازار به وي تحويل مي نمايد.
4- حداقل ميزان لازم جهت افتتاح حساب مزبور 5 گرم طلاي 24 عيار و براي اوزان بالاتر ضريبي از يک گرم مي باشد.
5- مدت زمان تضمين گواهي حساب از تاريخ افتتاح حساب به مدت 180 روز است لکن در صورت موافقت بانک قابل تمديد مي باشد لذا دارنده حساب در صورت تمايل مي بايست حداکثر ظرف 7 روز قبل از پايان مدت اعتبار تضمين گواهي حساب (180 روز از تاريخ افتتاح حساب و يا آخرين تمديد) نسبت به تمديد گواهي حساب خود اقدام نمايد در غير اين صورت بانک نسبت به فروش طلا در سررسيد اقدام و معادل ريالي آن را در حساب نگهداري و در زمان مراجعه به وي پرداخت مي نمايد.
6- الف) در صورت فوت يا حجر دارنده حساب، حساب افتتاح شده مسدود مي شود.
ب) حساب مفتوحه به تقاضاي هر يک از صاحبان حساب مشترک مسدود مي شود.
ج) توقيف سهم هر يک از صاحبان مشترک توسط مراجع قضايي و ثبتي موجب انسداد حساب است.
در اينگونه موارد بانک نسبت به فروش طلا اقدام و معادل ريالي ارزش طلا در حساب مسدودي نگهداري و در زمان مراجعه، به دارنده حساب/ وارث (به نسبت قدرالسهم) يا نماينده قانوني آنان پرداخت مي شود.
7- اين گواهي حساب غير قابل انتقال و غير قابل افزايش يا کاهش خواهد بود.
8- مشتري حق درخواست دسته چک و کارت الکترونيکي و ساير خدمات الکترونيکي در خصوص اين حساب را از خود سلب و اسقاط نمود.
9- دارنده حساب موظف است فقدان و يا به سرقت رفتن اين گواهي حساب را در اسرع وقت به اطلاع شعبه افتتاح کننده حساب برساند. در اين صورت دارنده حساب مي تواند با تکميل فرم  تعهد نامه ذيربط، صدور گواهي حساب به صورت المثني را درخواست نمايد. مسئوليت هرگونه جعل و سوء استفاده به هر شکلي به عهده صاحب حساب مي باشد.
10- در صورت بروز هرگونه خط خوردگي و اختلاف در مندرجات نسخه هاي گواهي حساب مزبور، محتويات نسخه موجود در بانک ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود.
11- پس از مطالعه کامل و دقيق مندرجات فوق و امضاء ذيل آن کليه مفاد و شرايط مذکوره مورد قبول اينجانب/ اينجانبان/ اين شرکت مي باشد.
              محل امضای دارنده /دارندگان حساب           صحت امضای دارنده حساب مورد تائید است
                                                                                         محل امضاء و مهر شعبه
   بديهي است اظهار نظر مذکور صرفاً فقهي بوده و بانک ها قبل از هرگونه ارائه خدمات و ابزارهاي جديد مالي مي بايست موافقت آن را از بانک مرکزي اخذ نموده و پس از اخذ تأييديه بانک مرکزي نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام نمايند.
- اوراق صکوک اجاره (ريالي و ارزي) به تصويب شوراي فقهي رسيد و مقرر گرديد پس از تصويب در کميسيون اعتباري بانک مرکزي جهت اجراء به سيستم بانکي کشور ابلاغ شود.

 تعداد بازديدها:   6,887