بررسی صلاحیت مدیران بانک‌ها براساس تکلیف قانون برنامه پنجم صورت می گیرد

بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران طبق تکلیف قانونی برنامه پنجم ، موظف به بررسی صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها براساس ضوابط تعیین شده‌است

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، براساس تکلیفی که قانون پنجم در تبصره 4ماده 96 برای بانک‌مرکزی تعیین کرده است. این بانک وظیفه دارد تطبیق شرایط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را با ضوابط مندرج در قانون که شامل برخورداری از حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط و حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای دست کم دوسوم اعضای هیات مدیره است، بررسی کند.

شایان ذکر است براساس این تکلیف قانونی، بانکها موظف شده اند ترکیب اعضای هیات مدیره خود را طبق این ماده قانونی اصلاح کنند.

دستورالعمل اجرایی این تبصره از قانون برنامه پنجم نیز از سوی بانک‌مرکزی تدوین و به بانکها ابلاغ شده است.

 تعداد بازديدها:   7,015