بخشنامه بانک مرکزی به بانکها

رعایت الزامات ناظر بر مفاد سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی جاری در کشور

       به گزارش روابط عمومی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،این بانک طی بخشنامه ای، به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد:
برخی از بانک ها و موسسات اعتباری بدون در نظرگرفتن الزامات ناظر بر مفاد سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی جاری در کشور ، مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی ، اوراق مالی و ابزارهایی می نمایند که علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ریسکهای مترتب بر فعالیت های بانکی ، عملاً مخدوش کننده سیاست های پولی و اعتباری سال جاری می باشد.
از اینرو تاکید می نماید که هرگونه مباشرت ، مدیریت ، عاملیت ، مشارکت ،تعهد خرید، تضمین وانتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه از جمله صندوق های سرمایه گذاری از سوی بانک / موسسه اعتباری که نرخ های سودی بالاتر از نرخ های پیش بینی شده در سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 ( مصوب 25/12/1389 شورای پول و اعتبار) داشته باشد و به طور کلی وبه هرنحوی در تعارض با سیاست های اتخاذ شده سال جاری کشور در زمینه های پولی ، اعتباری و نظارتی قرار گیرد ، کماکان ممنوع بوده و چنانچه در چارچوب مفاد سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی باشد ،نیازمند اخذ مجوز لازم از این بانک می باشد.

 تعداد بازديدها:   7,020