عرضه سکه گرمی از طریق شعب منتخب بانک ملی

       به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک به مناسبت عیدسعید فطردر نظر دارد از تاریخ 8/6/90 اقدام به عرضه سکه گرمی از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران نمایدتعداد بازديدها:   7,344