فرایند پذیره نویسی بانک پیشنهادی شرق ( غیربرون مرزی – سهامی عام ) متوقف شد

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک  طی نامه ای پیرو نامه شماره 73163 مورخ 1/4/90 به اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای اعلام کرد :
با توجه به ماده 17 " دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران " مصوب مورخ 13 شهریور ماه 1379 شورای پول و اعتبار ، مفاد اعلامیه پذیره نویسی بانک پیشنهادی شرق ( غیربرون مرزی – سهامی عام ) به تایید بانک مرکزی نرسیده است ، لذا فرایند پذیره نویسی این بانک متوقف گردید .تعداد بازديدها:   7,853