تاسیس صرافی و شعبه توسط صرافی ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،در راستای ساماندهی صرافی ها و با توجه به اینکه ظرفیت تاسیس صرافی در بسیاری از استانها تکمیل شده است  و امکان صدور مجوز میسر نمی باشد ،لذا رسیدگی به تقاضاهای واصله برای تاسیس صرافی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است .
بدین لحاظ متقاضیان تاسیس صرافی ، از ارایه و پیگیری تقاضای خود خودداری نمایند. بدیهی است در صورت وجود ظرفیت و امکان رسیدگی به تقاضای صرافی، مراتب از طریق این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.
 همچنین  تاسیس شعبه توسط صرافی ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
ضمنا صرافی های دارای مجوز فعالیت از این بانک که تاریخ اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده و تاکنون برای تمدید آن اقدامی بعمل نیاوردند  ،می بایست در اسرع وقت نسبت به تمدید اقدام  نمایند درغیر این صورت از ادامه فعالیت آنها از طریق مراجع ذیربط جلوگیری بعمل می آیدتعداد بازديدها:   10,630