پرداخت «جعاله عمره مفرده» از لحاظ شرعی واجد اشکال است،

 روابط عمومی بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اخیرا" برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جعاله عمره مفرده به افراد تسهیلات پرداخت می کنند و با نرخ سود 14 درصد طی اقساط معین دریافت می کنند.
از آنجایی که اعطای این نوع تسهیلات انتفاعی در قالب جعاله، توجیه فقهی  ندارد و از لحاظ شرعی پرداخت آن واجد اشکال است، لذا درحال حاضر بانکها از پرداخت این نوع تسهیلات منع شده اند و شورای فقهی بانک مرکزی راه حل قابل قبول و مبتنی بر شرع را در این زمینه به بانکها معرفی خواهد کرد.تعداد بازديدها:   8,283