دکتر بهمنی دستور تغییر مدیر عامل بانک سامان را صادر کرد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر بهمنی ریاست کل بانک مرکزی دستور تغییر مدیر عامل بانک سامان را صادر کرد.
مقرر گردید با عنایت به خصوصی بودن بانک یاد شده ،سریعا جانشین  نامبرده تعیین و به بانک مرکزی جهت احرازصلاحیت معرفی شود .تعداد بازديدها:   10,052