تایید صلاحیت حرفه ای 3 مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره بانکها

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری، صلاحیت تخصصی اشخاص ذیل در جلسه مورخ 21/7/1390 توسط کمیسیون ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری بررسی و به تایید رسید:
1- جناب آقای فرشاد حیدری جهت عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران
2- جناب آقای ناصر سالار جهت عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک گردشگری
3- جناب آقای قربان دانیالی جهت عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک صنعت و معدن
4- جناب آقای ناصر سیف اللهی انار جهت عضویت در هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران.

 تعداد بازديدها:   10,539