به سپرده‌های قرض الحسنه جاری "جایزه" تعلق نمی گیرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای، مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ  30/06/1390کمیسیون اعتباری را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد.در این بخشنامه آمده است :
« در حال حاضر،اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر شکل ،امکان پذیر نمی باشد. »تعداد بازديدها:   7,241