تصميمات جديد سيستم بانكي براي توسعه كرمانشاه

 رئيس كل بانك مركزي از تخصيص اعتبارات جديد ريالي و ارزي براي توسعه سريعتر استان كرمانشاه وحل مشكل اشتغال آن استان خبر داد.
     محمود بهمني با تشريح نتايج جلسه ويژه شبکه بانكي دركرمانشاه كه بلافاصله پس از سفرمقام معظم رهبري و هيات دولت به اين استان با حضور كليه مديران عامل و هيات مديره بانك هاي دولتي تشكيل شد، اظهارداشت : استان كرمانشاه به علت درگيربودن در هشت سال دفاع مقدس نتوانست به نسبت ساير استانها از امكانات و اعتبارات ملي برخوردارشود و امروز لازم است رسيدگي بيشتري به وضعيت آن استان صورت گيرد.
    وي افزود: بانك مركزي اعضاي موثر شبکه بانكي كشور را بسيج كرد تا در نشستي با توليدكنندگان و صنعتگران كرمانشاه، به مشكلات بانكي آنان رسيدگي شود و پس از جلسه اي طولاني، تصميمات خوبي اتخاذ گردید .
    وي گفت: براين اساس مقررشد علاوه بر اعتبارات و مصوبات سفر مقام معظم رهبري و دولت، بانك مركزي 7 هزار ميليارد ريال و 5 ميليارد دلار اعتبار جديد به كرمانشاه تخصيص دهد.
     رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: از 7 هزار ميليارد ريال اعتبارات ريالي،2 هزار ميليارد ريال براي سرمايه درگردش واحدهاي توليدي اختصاص يافت تا اين واحدها به ظرفيت كامل توليد رسيده و درنهايت، اشتغال سريعتري در كرمانشاه ايجاد شود. تخصيص اعتبارات سرمايه در گردش باعث مي شود با هر 10 ميليون تومان يك شغل پايدار ايجادشده و توليد افزايش يابد.
    رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: همچنين 2 هزار ميليارد ريال ديگر براي تكميل طرح هاي نيمه تمام كرمانشاه با اولويت طرح هايي كه زمان كمتري براي بهره برداري نياز دارند، تخصيص يافت.3 هزار ميليارد ريال باقيمانده نيز به راهاندازي طرح هاي جديد با محوريت صنايع بزرگ پرداخت مي شود زیرا اعتقاد داريم توليدات صنايع كوچك مي تواند به مصرف صنايع بزرگ برسد.كرمانشاه علي رغم برخورداري از صنايع كوچك فاقد صنايع بزرگ است و اين زنجيره توليدي – صنعتي بايد تكميل شود.
   محمود بهمني اظهارداشت: در بخش اعتبارات ارزي مقررشد 5 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به كرمانشاه تخصيص يابد. علاوه براين 200 ميليارد ريال و30 ميليون دلار نیز از طريق بانك توسعه صادرات براي نيازهاي صادراتي كرمانشاه تخصيص يافت.
    وي تصريح كرد: براي عملياتي شدن سريع اين مصوبات مقررشد استاندار محترم كرمانشاه نيازهاي دقيق واحدهاي توليدي و بانكهاي عامل آن را برآورد و اعلام كند تا بانك مركزي به فوريت منابع را به بانكها تخصيص دهد. همچنين اينجانب 3 ماه ديگر مجددا به كرمانشاه خواهم رفت تا نتيجه عملكرد بانك ها در اجراي اين مصوبات را بررسي كنم.
    رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان ساخت: همچنين براي روان سازي پرداخت تسهيلات و همكاري بيشتر بانكهاي عامل براي تقسيط و امهال بدهي واحدهاي توليدي و صنعتي كرمانشاه تصميمات موثري اتخاذ شد.تعداد بازديدها:   7,836