درنشست ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد

بازارهای مالی یکپارچه،فعال و گسترده ؛عمده‌ترین عامل تمایزاقتصادهای جهان

نشست ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی تحت عنوان « ارزیابی بخش مالی ایران با تاکید بر استانداردهای  FSAP » با سخنرانی سرکار خانم دکتر مهشید شاهچرا مجری طرح پژوهش روز دوشنبه مورخ 30/08/1390 در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست خانم دکتر شاهچرا با اشاره به اینکه بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی ، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصرف مورد توجه قرار می گیرند، اضافه کرد: اثرات مثبت بازارهای یکپارچه آنقدر زیاد و حساس است که برخی اقتصاد دانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصاد های توسعه یافته و توسعه نیافته ، نه در تکنولوژی بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه ، فعال و گسترده است.
وی با یادآوری این نکته که دستیابی به یک بازار مالی یکپارچه نیازمند رعایت اصول و قوانین معین و تعریف شده است، افزود: بر همین اساس برنامه ارزیابی بخش مالی در سال 1999 توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معرفی شد که این برنامه مشتمل بر معرفی استانداردهایی در زمینه  بخش های مالی است.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی با برشمردن اهداف برنامه ارزیابی بخش مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از جمله « ایجاد عکس العمل مناسب سیستم مالی در برابر شوک ها» ، « شناسایی قوت و ضعف سیستم مالی در برابر ریسک ها » و «کمک به برقراری سیاست پولی و مالی » عنوان کرد: پژوهش مذکور با هدف انطباق ارزیابی بخش مالی ایران با معیارهای برشمرده انجام گرفته است.
دکتر شاهچرا با ارایه مواردی از پژوهش صورت گرفته افزود :در این تحقیق « استانداردهای شفافیت در سیاست های پولی و مالی» ، « اصول محورهای نظارت موثر بانکی ( کمیته بال )  و اصول محوری سیستم پرداخت های منظم (CPSS) با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
 در ادامه نشست، جناب آقای تهرانفر با اشاره به اینکه  تحقیقاتFSAP با هدف ارزیابی امور مالی کشورها صورت می گیرد، بیان داشت : سال 2002 به درخواست بانک جهانی گروه مذکور به ایران آمدند و با مراجعه به بانک مرکزی ، بورس و بازارهای مالی به گردآوری اطلاعات و ارایه گزارش پرداختند.
وی با اشاره به اینکه بعضی از کشورها از جمله هند راساً به ارزیابی امور مالی خود پرداخته‌اند، بیان داشت : تحقیق مذکور در ایران دو سال به طول انجامید و اقدام درخور و شایسته ای در راستای ارزیابی امور مالی می باشد.



تعداد بازديدها:   7,070