الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

 به گزارش اداره روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره مبارزه با پولشویی این بانک طی اطلاعیه ای اعلام نمود : در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن ، مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ، دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است که  دستورالعمل های مذکور در زیر مجموعه بخشنامه ها از بخش مبارزه با پولشویی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی : WWW.CBI.IR  قرارگرفته اند .
     از آنجا که دستورالعمل های مذکور ، ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز می باشند ، لذا مقتضی است موسسات یادشده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل ها ،‌ بر حسن اجرای دقیق آن ها نیز نظارت جدی نمایند .تعداد بازديدها:   6,849