« الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» به بانک ها ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای« الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» موضوع تصویب نامه یک هزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار را جهت اجرا به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه  ابلاغ کرد.
شایان ذکر است با ابلاغ این دستورالعمل ، مصوبه  یک هزار و یکصد وسی امین جلسه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار  موضوع بخشنامه مذکورملغی اعلام می گرددتعداد بازديدها:   8,375