«مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي»به بانکها ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ، این بانک طی بخشنا مه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه «مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي» مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 27/10/1390 راجهت اجرا ابلاغ ‌کرد.
شايان ذکر است با ابلاغ مقررات مذکور، مصوبه سيزدهمين جلسه مورخ 23/11/1339 شوراي پول و اعتبار در رابطه با عمليات مجاز بانکي، ملغي مي‌گردد.تعداد بازديدها:   7,618