دستورالعمل جدید فروش ارز مسافرتی ابلاغ شد

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران و ملت اعلام کرد: 
  شعب ارزی بانک های ملی و ملت برای فروش ارز مسافرتی ضمن رعایت کامل مقررات ارزی، پس از دریافت معادل ریالی مربوطه ، به جای پرداخت ارز به متقاضی نسبت به صدور سندحسابداری و یا رسید که در متن آن مبلغ ، نام متقاضی ، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد ، اقدام نموده و سند حسابداری / رسید که ممهور به مهر و امضای شعبه می‌باشد را به متقاضی تحویل نمایند.
ضمنا" شعبه / باجه بانک های ملی ایران و ملت مستقر در مبادی خروجی فرودگاه ( پس از گیت خروجی)،در مقابل دریافت سند حسابداری و یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافری مربوطه اقدام خواهند نمود.تعداد بازديدها:   16,128