از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد

دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:این بانک طی بخشنا‌مه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در 22 ماده و 14 تبصره ، « دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری»در 12 ماده و 6تبصره  و « دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در 20 ماده و 11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ( به شرح تعریف ارایه  شده در بخش تعاریف هر یک از آنها)  بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافی‌ها است .از این‌رو، بانک هایی  که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ نمایند.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در  دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387 و 55556 مورخ 16/9/1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود .
در پایان بر رعایت بندهای «ب»  تا «‌چ» بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 این بانک تاکید می گردد.
  شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی( در دو قسمت «بخشنامه‌ها» و«دستورالعمل‌ها»)  قابل دسترس می باشد.تعداد بازديدها:   9,477