آخرین اخبار مربوط به حذف صفر از پول ملی

پس از تصويب برنامه حذف چهار صفر از پول ملي درجلسه مورخ 19/4/1390 هيات محترم دولت ، پايگاه اطلاع رساني طرح اصلاح پول ملی به منظور اطلاع رساني پيرامون ابعاد مختلف برنامه مذکور از تاريخ 25/4/1390 آغار به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی همزمان با نکته فوق ، گروه هاي کاري تخصصي ( اقتصادي، حقوقي ، حسابداري ، فني و پشتيباني ، اطلاع رساني و فرهنگ سازي، ‌رايانه اي، تنظيم قيمت ها ) که با مسئوليت معاونت اقتصادي در بانک مرکزي جهت بررسي و برنامه‌ريزي عملياتي در زمينه هاي اجرايي برنامه اصلاح واحد پول ملي تشکيل شده بود ، بر سرعت فعاليت هاي خود افزود . نتيجه بررسي گروه هاي کاري مذکور در کارگروه طرح "اصلاح پول ملي " ارايه و سازگاري هاي لازم جهت روان سازي امور اجرايي در آن لحاظ گرديد.
در اين راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتي در زمينه قانوني و در رابطه با موضوع واحد پول ملي ، متعاقب فعاليت هاي انجام شده ، لايحه قانوني مربوطه تهيه و در کارگروه " اصلاح پول ملي " مطرح و نهايتا به کارگروه تحولات اقتصادي ارجاع گرديد. پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادي متن مزبور پس از اعمال اصلاحات ، نهايي و به کميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه مورخ 15/11/1390 کميسيون اقتصادي دولت که به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و باحضور رييس کل محترم بانک مرکزي و ساير اعضاي محترم کميسيون تشکيل شد، متن لايحه مجددا بررسي و ضمن اعمال برخي اصلاحات ، مقرر گرديد نسخه نهايي در اختيار رياست محترم جمهور قرار داده شود. پس ازتاييد و امضاي ايشان لايحه مزبور جهت طي مراحل لازم و تبديل شدن به قانون ، به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تاييد و تصويب نمايندگان محترم مجلس،  الزام اجرايي به خود خواهد گرفت.لازم به ذکر است در لايحه مذکور ، زمان شروع طرح ابتداي سال 1393 در نظر گرفته شده است.
نظر به اينکه حذف صفر از پول ملي با مسايل روزمره مالي آحاد جامعه در ارتباط است ، در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي بخشي به نظر سنجي عمومي پيرامون ابعاد مختلف برنامه اختصاص داده شده است و تحليل نتايج آن در مقاطع مختلف در همان پايگاه ارايه مي گردد . علاوه برآن ، طرح نظر سنجي ميداني نيز بر اساس اصول علمي نمونه گيري آماري توسط اداره آمار بانک مرکزي انجام پذيرفته که نتايج حاصل از نظر سنجي مذکور و تحليل مقايسه اي دو نظر سنجي در گزارش جداگانه اي در پايگاه اطلاع رساني طرح " اصلاح پول ملي " به زودي در دسترس عموم قرارداده خواهد شد.تعداد بازديدها:   8,031