مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای به برخی اخبار منتشره در خصوص لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین واکنش نشان داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصدوسی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 خود مصوب نمود با توجه به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه بانک آرین از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری ، مجوز تاسیس بانک مذکور لغو شود. در اطلاعیه صادره از سوی روابط عمومی بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب سال 1379 ، برخورداری اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی از توان مالی جهت تامین سرمایه بانک غیر دولتی از شرایط لازم برای صدور مجوز در این زمینه است. همچنین به موجب بند 5 از الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی مصوب نهصدونودوسومین جلسه مورخ 3/12/1381 شورای پول واعتبار،سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود.موضوعی که توسط بخشی از سهامداران این بانک رعایت نشده است .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین با استناد به اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 وقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و در حال حاضر،مراحل قانونی خود را طی می کند .همچنین این بانک ضمن تاکید بر عزم جدی در برخورد با تخلفات مشابه ،به این موضوع اشاره کرده است که تصمیمات بانک مرکزی و ارکان مختلف آن از جمله شورای پول واعتبار به موقع ، به طور رسمی و از طریق مجاری مربوط ،به اطلاع رسانه ها وعموم شهروندان گرامی خواهد رسید.تعداد بازديدها:   5,976