حراج اوراق بدهی دولتی

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله چهل و دوم (26اسفند ماه 1399) - 340 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله چهلم و یکم (19اسفند ماه 1399) و برگزاری مرحله چهل و دوم - 375 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله چهلم (12 اسفند ماه 1399) و برگزاری مرحله چهل و یکم - 300 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و نهم (۵ اسفند ماه 1399) و برگزاری مرحله چهلم - 322 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و هشتم (28 بهمن ماه 1399) و برگزاری مرحله سی و نهم - 273 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و هفتم (21 بهمن ماه 1399) و برگزاری مرحله سی وهشتم - 283 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و ششم (14 بهمن ماه 1399) و برگزاری مرحله سی و هفتم - 435 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و پنجم (۷ بهمن ماه 1399) و برگزاری مرحله سی و ششم - 244 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و چهارم (30 دی ماه 1399) و برگزاری مرحله سی وپنجم - 243 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌و سوم (23 دی ماه 1399) و برگزاری مرحله سی وچهارم - 410 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌ودوم(16 دی ماه 1399) و برگزاری مرحله سی وسوم - 411 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی و یکم (9 دی ماه 1399) و برگزاری مرحله سی ودوم - 412 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سی‌ام ( ۲ دی ماه 1399) و برگزاری مرحله سی ویکم - 583 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست ونهم (25 آذرماه 1399) و برگزاری مرحله سی ام - 409 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست وهشتم (18آذر ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست ونهم - 581 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست وهفتم(۱۱ آذر ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست وهشتم - 582 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست وششم(4 آذر ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست وهفتم - 583 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست وپنجم(27 آبان ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست و ششم - 578 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست و چهارم (20 آبان ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست وپنجم - 576 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست وسوم (14 آبان ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست وچهارم - 574 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست ودوم (6 آبان ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست و سوم - 573 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیست و یکم (۲۹ مهر ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست و دوم - 574 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله بیستم (22 مهر ماه 1399) و برگزاری مرحله بیست و یکم - 575 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله نوزدهم (15 مهر ماه 1399) و برگزاری مرحله بیستم - 572 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله هجدهم (8 مهر ماه 1399) و برگزاری مرحله نوزدهم - 575 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله هفدهم (۱ مهر ماه 1399) و برگزاری مرحله هجدهم - 263 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله شانزدهم (25 شهریورماه 1399) و برگزاری حراج مرحله هفدهم - 292 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله پانزدهم (18 شهریورماه 1399) و برگزاری مرحله شانزدهم - 395 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله چهاردهم (12 شهریور ماه 1399) و برگزاری مرحله پانزدهم - 403 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سیزدهم (4 شهریور ماه 1399) و برگزاری مرحله چهاردهم - 592 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله دوازدهم (28 مرداد ماه 1399) و برگزاری مرحله سیزدهم - 266 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله یازدهم (21 مرداد ماه 1399) و برگزاری مرحله دوازدهم - 279 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله دهم (14 مرداد ماه 1399) و برگزاری مرحله یازدهم - 262 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله نهم (7 مرداد ماه ۱۳۹۹) و برگزاری مرحله دهم - 321 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله هشتم (31 تیرماه 1399) و برگزاری مرحله نهم - 335 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله هفتم (24 تیرماه 1399) و برگزاری مرحله هشتم - 196 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله ششم (17 تیر ماه 1399) و برگزاری مرحله هفتم - 258 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله پنجم (10 تیر ماه ۱۳۹۹) و برگزاری مرحله ششم - 252 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله چهارم (3 تیر ماه ۱۳۹۹) و برگزاری مرحله پنجم - 251 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله سوم (27 خرداد ۱۳۹۹) و برگزاری مرحله چهارم - 252 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مرحله دوم (۲۰ خرداد ماه 1399) و برگزاری مرحله سوم - 317 KB   PDF icon
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی نخست (۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹) و برگزاری مرحله دوم - 486 KB   PDF icon
اعلام برگزاری نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی (اطلاعیه مورخ 7 خرداد ماه 1399) - 242 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   788