تغییر ساعت کار بانک های دولتی در ماه مبارک رمضان

      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی بخشنامه ای به مديران عامل بانک های دولتی ،ابلاغ کرد: به موجب تصميم هيات محترم دولت برای بهره مندی مطلوب کارکنان از فضايل و معنويات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهرمندی از برکات عديده اين ماه شريف و نورانی ،نسبت به تغيير ساعات کاری ادارات وبانک ها اقدام نمايند.

      بر همين اساس لازم است ساعات کاری بانک های دولتی در طول ماه مبارک رمضان به شرح زير تغيير يابد:

1-ادارات و واحد های ستادی بانک ها در کليه استان ها به استثنای تهران ، فعاليت اداری را صبح ها با يک ساعت تاخير شروع و بعد از ظهر نيز يک و نيم ساعت زودتر خاتمه دهند.
2- ادارات و واحد های ستادی بانک های دولتی دراستان تهران ،فعاليت اداری خود راساعت 9 صبح شروع و ساعت 14خاتمه دهند.
3-کليه شعب و واحد های اجرايی بانک های دولتی در تهران و ساير استان ها ،نيم ساعت زودتر از ادارات و واحد های ستادی شروع به کار نمايند.
4- ساعات کار کليه شعب و واحد های تابعه بانک های دولتی در روز های نوزدهم (19) و بيست وسوم (23) ماه مبارک رمضان با يک ساعت تاخير نسبت به سايرروزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.
5- لازم است هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام گيرد.
6- برنامه ريزی اياب و ذهاب کارکنان به گونه ای تنظيم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پايان راس ساعت معين محل کار خود را ترک نمايند.


تعداد بازديدها:   57,886