تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی به 9481 فقره رسید

   مرکز مبادلات ارزی در سیزدهم آذرماه، تعداد 104 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی در این مرکز به رقم 9480 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   97,700