تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی به 9710 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی در پانزدهم آذرماه، تعداد159 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با  احتساب عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 9710 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,775