تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی درآستانه ده هزار فقره

مرکز مبادلات ارزی در هجدهم آذرماه، تعداد 137 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی در این مرکز به رقم9881 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,760