تعداد ثبت سفارش‌های مرکز مبادلات ارزی به 10175 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی دربیست و دوم آذرماه، تعداد58 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 10175 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,999