تعداد ثبت سفارشهای مرکز مبادلات ارزی 10825 فقره اعلام شد

مرکز مبادلات ارزی کشور در بیست و هفتم آذرماه، تعداد 199 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 10825 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,549