تعداد ثبت سفارشهای مرکز مبادلات ارزی 10934 فقره اعلام شد

 مرکز مبادلات ارزی کشور در بیست وهشتم آذرماه، تعداد 109 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 10934  فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,795