تعداد ثبت سفارشهای مرکز مبادلات ارزی کشور 11073 فقره اعلام شد

مرکز مبادلات ارزی کشور در بیست وهشتم آذرماه، تعداد 139 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 11073فقره رسید.

 

تعداد بازديدها:   2,943