تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور ‌ به 11 هزار و300 فقره رسید

 مرکز مبادلات ارزی در سوم دی‌ماه،‌ تعداد 227 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند. 
 به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین،‌ تعداد ثبت‌سفارش‌های‌تخصیص ارز یافته از سوی بانک مرکزی در این مرکز به رقم 11هزار و 300 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,912