تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 11 هزار و 637 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی در پنجم دی ماه، تعداد158 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 11 هزار و 637 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,058