تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور به 11هزار و 885 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در نهم دی ماه، تعداد ا88  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 11هزار و 885 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,633