تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور به رقم 11 هزار و976 فقره رسید

 مرکز مبادلات ارزی کشور در یازدهم دی ماه، تعداد33 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 11 هزار و976 فقره رسید.


 

تعداد بازديدها:   2,768