تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 12 هزار و 315 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور  در سیزده دی ماه، تعداد264 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 12 هزار و315  فقره رسید.تعداد بازديدها:   2,691