تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 12 هزار و 508 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در هفدهم دی ماه، تعداد193 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 12 هزار و508 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,513