تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 12 هزار و 720 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در هفدهم دی ماه، تعداد212 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 12 هزار و720 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,459