تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور در مرز13 هزارفقره

مرکز مبادلات ارزی کشوردر نوزدهم دی ماه، تعداد271 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 12 هزار و991 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,713