تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 13 هزار و 233 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشوردر بیست و یکم دی ماه، تعداد64 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 13 هزار و233 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,983