تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 13هزار و 339 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در بیست و چهارم دی ماه، تعداد 106 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 13 هزار و 339فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,755