تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 13هزار و 488 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در بیست و ششم دی ماه، تعداد149 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 13 هزار و 488 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,701