تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 14هزار و 795 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور طی هفته گذشته ( از روز شنبه سی ام دی ماه تا  روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه) تعداد 1028  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته های پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده تا پایان روز کاری پنجم بهمن ماه  در این مرکز به رقم 14 هزار و  795فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,635