اداره آمار بانک ‌مرکزی:نـرخ تـورم در دی‌ماه 1391 معـادل 7/28درصد است

   خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در دی‌ماه 1391 به شرح زیر است :
 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1391 به عدد 5/397 رسید.
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1390 معادل 7/28درصد است.

 

 
 
تعداد بازديدها:   4,186