سخنگوی مرکز مبادلات ارزی؛

بانک ها موظف به انجام تعهدات ارزی خود شدند

فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ «صمد کریمی »سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام مطلب فوق افزود: پیرو بخشنامه های قبلی در خصوص تعهدات ارزی بانک ها و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این خصوص، در مواردی که معادل کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی توسط بانک های عامل دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می شود، به طوری که بانک های عامل موظفند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و  وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل نمایند.


 

تعداد بازديدها:   4,791