هزینه های ثبت نام آزمون های بین المللی به نرخ مبادله ای پرداخت می شود

اولویت های مصارف خدماتی از 19 قلم به 20 قلم افزایش یافت.
صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام خبر فوق افزود: بر اساس مقررات جدید ارزی ، هزینه های ارزی ثبت نام جهت شرکت در آزمون های بین المللی از جملهTOEFL، GRE، IELTS و غیره به نرخ مبادله ای توسط بانک های عامل پرداخت می شود.
فروش و انتقال ارز با درخواست کتبی متقاضی و تاییدیه سازمان سنجش آموزش کشور  به نرخ مبادله ای انجام می شود.
با افزوده شدن اولویت خدماتی مزبور، اولویت های مصارف خدماتی از 19 قلم به 20 قلم افزایش یافت.

 

تعداد بازديدها:   4,586