تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 18هزار و22فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشورطی هفته گذشته از روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه تا روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه تعداد 666 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته های پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده تا پایان روز کاری بیست و ششم بهمن ماه در این مرکز به رقم 18 هزار و  22فقره رسید.


تعداد بازديدها:   2,710