به منظور ارتقاي كارايي و رقابت پذيري در نظام پولي ؛

همایش چالش‌هاي موسسات اعتباري غیربانکی برگزار می شود

همایش چالش‌هاي موسسات اعتباري غیربانکی در کشور: فرصت ها و الزامات با همکاری پژوهشكده پولي و بانكي برگزار می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به چالش‌‌ها و مشكلات موسسات غیربانکی و نيز دغدغه هاي این بانک به عنوان مقام ناظر در خصوص انضباط و سامان دهي بازارغيرمتشكل پولي و با هدف واكاوي ساختار نظارتي و ارتقاي كارايي نظام پولي، همايش يك روزه چالش‌هاي موسسات اعتباري را برگزار مي كند.
این همایش روز چهارشنبه 16 اسفندماه  ساعت 8:30 با حضور صاحب نظران پولی و بانکی در اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) جنب مسجد ولی عصر، پلاک 82 برگزار می شود.

تعداد بازديدها:   4,212