انتشار ترجمه سندی دیگر از قوانین سایر کشورها توسط بانک مرکزی

ترجمه قانون شرکت های صرافی – مطالعه موردی : کشور مالزی

مطالعه موردی ترجمه قانون شرکت های صرافی کشور مالزی عنوان اثری است که به تازگی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده است .
پس از وقوع برخی نوسانات و آشفتگی ها در بازار ارز کشور و لزوم نگاهی نقادانه و آسیب شناسانه به علل بروز چنین وضعیتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شدتا  با انجام مطالعه ای جامع ، به واکاوی نقش و تاثیر هر یک از بازیگران و عوامل بازار ارز بپردازد .
بدین منظور با توجه به سهم و اثر گذاری قابل ملاحظه صرافیها به عنوان یکی از مولفه ها و اجزای کلیدی بازار ، مداقه و بررسی تمامی ابعاد و حدود و ثغور فعالیت آنها خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکت های مزبور ، ضروری می نمود . لیکن چنین مطالعه ای آنگاه می توانست راهگشا و وافی به مقصود باشد که محک و مقیاسی برای به بوته آزمون گذاردن قوانین و مقررات موجود فراهم می شد این نیز ممکن نبود مگر با انجام مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر سایر کشورها به ویژه آنهایی که در عین پیشرو بودن از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند .
بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه قانون شرکت های صرافی در کشور مالزی را مورد نظر  قرارداد ،اندک تاملی در مفاد مجموعه مذکور نشان می دهد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکت های صرافی در کشورمان واجد تفاوت های قابل ملاحظه ای در مقایسه با قانون همتای آن در کشور مالزی است .
با ذکر اینکه مجموعه مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir  ذیل بخش نظارت بانکی قابل دسترس و استفاده برای همگان می باشد ، امیدواریم مطالعه آن بتواند در خاطر صاحب نظران و مخاطبان مقبول افتد و راهنمای عمل مناسبی را برای سیاست گذاران ، صاحب نظران ، دست اندرکاران و ناظران حوزه ارزی و به طور کلی تمام علاقمندان فراهم سازد . 

تعداد بازديدها:   3,737