براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی؛

بانک ها در سال 1392 مجاز به افزایش شعب نیستند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومي مواردی را  جهت استفاده بهينه از منابع در اختيار  بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانکی مرکزی ، بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پايان شهريور سال 1392)  می بایست نسبت به واگذاري کليه شرکتها اعم از صرافي، شرکت ليزينگ، مشارکتهاي حقوقي و ... و واگذاري دارائي‌هاي غيرمنقول مازاد اقدام نمایند.
همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20% تعداد آنها موظف شده اند.
این گزارش می‌افزاید: در سال 1392 بجز بانکها و موسسات اعتباري جديدالتاسيس که در استانها فاقد شعب هستند هيچ گونه تقاضائي جهت توسعه شعب پذيرفته نخواهد شد.
بديهي است اداره سازمان و روشهاي بانکها مکلفند فهرست شعبي را که تقليل داده‌اند تا پايان سال (هر 6 ماه يکبار) به بانک مرکزی ارسال نمايند.

تعداد بازديدها:   7,389