عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های اقتصادی نشان می دهد

افزایش 16درصدی اعطای تسهیلات در شش ماهه سال جاری

افزایش 16درصدی اعطای تسهیلات در شش ماهه سال جاری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1396 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2704.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 375.3هزار ميليارد ريال (معادل 16.1 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال 1396 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاري مبلغ 1724.6 هزار میلیارد ریال (معادل 63.8 درصد کل تسهیلات پرداختی)  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 196.9هزار میلیارد ریال معادل 12.9 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاري معادل 691.7 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش  تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1724.6 هزار میلیارد ریال) است.

 ملاحظه مي‌شود از 825.6 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 83.8 درصد آن (مبلغ 691.7 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري  است.

در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 132338 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6239 ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 2361108 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 461 ميليون ریال پرداخت شده است.

      

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   4,872